Ekumena: Alianční týden modliteb 2021

Sestry a bratří, členové i přátelé sboru,

od neděle probíhá nejvýznamnější a tradiční plzeňská ekumenická akce: Alianční týden modliteb (za jednotu křesťanů) 2021, tentokrát pouze formou předtáčených pořadů na YouTube. Premiéra úvodního pořadu je vždy v 18:00, najdete je zde: https://youtube.com/playlist…, přičemž dnešní by měl být „formálně“ od nás.

Modleme se i za ekumenu a děkujme, že jsme součástí širšího společenství Kristových učednic a učedníků.

Zrušení Bohoslužeb – dnes a zítra: 13. a 14. prosince 2020

Dobrého dne, milé farnictvo :-),

žel, musím zítřejší pondělní Bohoslužbu (od 18.00) odvolat, neboť jsem nesehnal zástup; já mám od zítřka do pátku řádnou dovolenou a potřebujeme s manželkou jet do Slezska.

Chtěl jsem Vám jako náhradu nabídnout dnešní večerní Bohoslužby, ale ta se také ruší: já musím administrovat v Praze a Ondřej Pellar sloužit také nemůže.

Držte se a zůstávejte ve zdraví; ať Vás Pán ochraňuje

bratr Tomáš, farář

Obnovení konání veřejných Bohoslužeb

Dobrého dne, milé sestry a milí bratří, moji plzeňští farníci,

chtěl bych Vás informovat, že od zítřka (pondělí 23. 11. 2020) se v našem sboru konají pravidelné Bohoslužby: neboť sice jsme v 5. (nejhorším) stupni pohotovosti (od zítřka ve 4.) podle PESa, ale to nám umožní slavit Bohoslužby až ve 20 lidech (Kéž by! Resp. 15 pro nejhorší stupeň.). Konání Bohoslužeb tedy obnovuji, ale apeluji abyste uvážili potřebu setkání s Kristem a míru rizika pro Vás; kdo jste ohrožená skupina a neprožíváte ohrožení víry, raději zůstaňte (zatím zůstávejte doma), podobně ten / ta z nás, kdo by mohl(a) ohrozit druhé, poněvadž má příznaky respiračního onemocnění nebo se necítí dobře. Stále platí možnost „pozvat si“ faráře domů.

Ale jinak a samozřejmě v kostelíku budete srdečně vítáni

Zůstávejte v Pánu: tedy i zdraví! Pán Vám žehnej

bratr Tomáš, farář

Rozhlasová Bohoslužba – tuto neděli (28. 6. 2020)

Dobrého dne, milé farnice, milí farníci & přátelé v Kristu,

připomínám Vám, že tuto neděli 28. června 2020 se od 9.00 (ráno) uskuteční v našem kostele Bohoslužby, které budou živě přenášeny českým rozhlasem (ČRo Vltava). Také letos nám s tím, zvl. s hudbou, pomohou chrástečtí: letos jsem ke kázání pozval br. f. Karla Šimra. K účasti n těchto Bohoslužbách vás jednak srdečně zvu, jednak vyzývám, ať „neutržíme ostudu“ a neuděláme ji své církvi.

Na místě, prosím, buďte nejpozději v 8.50, abychom se vyhnuli problémům „s ruchy“.

Na místě bude k dispozici pořad Bohoslužby a rozpis Bohoslužeb na prázdniny, obojí Vám slibuji zaslat do pátku.

S přáním Božího požehnání a srdečným pozdravem

bratr Tomáš, farář

Bohoslužba naší církve v televizi!

Dobrého dne, milé sestry a milí bratří,

zítra má naše církev jedinečnou příležitost „být vidět“ a zároveň se tak může jedinečnou cestou dostat i k Vám. Kdo tedy zítra nezamíříte do kostela nebo budete mít dopoledne čas, pusťte si, prosím, Bohoslužbu naší církve, kterou bude sloužit br. biskup Marián Čop v televizi.

zítra na ČT 2, 10.00 nebo online: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13160477814-bohosluzba-evangelicke-cirkve-augsburskeho-vyznani/22056221467/

Buďte s Bohem!

bratr Tomáš, farář

Kázání na pondělí:

Promluva / kázání, které chce jít „na dřeň / hlubinu“ křesťanské víry a velikonoční zvěsti. Kázání k oktávě velikonoc – 1. neděli po velikonocích (Quasimodogeniti).

Citace:

  • NIETZSCHE, Friedrich. Tak pravil Zarathurstra. Votobia: Olomouc, 1995.
  • FLOSS, Karel (rozhovor) a FISCHEROVÁ, Sylva (moderátor). Bůh vždycky zatřese stavbou. Vyšehrad: Praha, 2011. (str. 63!)
  • HERYÁN, Ladislav. Exotem na této zemi : o Božím milosrdenství mezi námi. Portál: Praha, 2016 (?).

Program on-line Bohoslužby Slova na 19. 4. 2020, 17.00 (16.45!)

1. neděle po Velikonocích1 – Bohoslužba Slova

neděle 19. dubna LP 2020 od 17.002

https://meet.jit.si/ECAVPraha

KŘÍŽ

D:3 Ve jménu Otce i Syna (†) i Ducha svatého.

L: Amen!

D: Pán vstal z mrtvých!

L: Pán opravdu vstal!

D: – přivítá přítomné a uvede do Bohoslužby –

KONFITEOR – VEŘEJNÁ ZPOVĚĎ

D: – Uvede svými slovy… –

D: Naše pomoc je ve jménu Hospodina!

L: On učinil nebesa i zemi.

V: Všemohoucí Bože, můj Stvořiteli, Vykupiteli a Posvětiteli, já bídný hříšník vyznávám, že jsem proti Tobě zhřešil nejenom srdcem, slovem i skutkem, ale nečistý a hříšný jsem také od své přirozenosti: v hříšném světě jsem byl počat a do hříšného jsem se narodil… Proto se utíkám k Tobě samotnému a prosím o Tvou milost, a to skrze Pána Ježíše Krista a pro Jeho utrpení, smrt a vzkříšení. Bože, buď milostiv mě hříšnému; Pane, smiluj se!

D: – Duchovní udělí svými slovy rozhřešení… –

INTROIT (ÚVODNÍ ŽALM ~ Žalm 116, 1–9)

D: Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby,

L: sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

D: Ovinuly mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí; nacházím jen soužení a strasti.

L: Vzývám však Hospodinovo jméno: Hospodine, prosím, zachraň mi život!

D: Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává.

L: Hospodin je ochránce nezkušených: byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit.

D: Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal.

L: Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím.

D: Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých.

V: – společně se zpívá –

KYRIE ELEISON

D: Pane Ježíši Kriste, ty jsi jako Vítěz vstal z hromu. Pane, smiluj se!

L: Pane, smiluj se!

D: Tvé světlo září v temnotě smrti a v úzkostech smrti. Kriste, smiluj se!

L: Kriste, smiluj se!

D: V tobě dostal život smysl a došel naplnění. Pane, smiluj se!

L: Pane, smiluj se!

S: Dvakrát! – Prvně zahraje a předzpívá kantor, po druhé se přidáme všichni.

GLORIA IN EXCELSIS

D: – Zpívá: – Sláva na výsostech Bohu!

L:Zpívá odpověď: –

S: – Zpívá se: – 344, sl. 1 a 5 Vítězi k poctě zpívejme4

VSTUPNÍ MODLITBA, KOLEKTA

D: Modleme se! (…) Věčný Bože, tvá láska probudila v apoštolu Tomášovi víru ve vzkříšení Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána a bratra. Posiluj nás, když pochybujeme a veď nás po Jeho cestě. Vždyť On s Tebou a s Duchem svatým žije a působí na věky věků.

L: Amen!

1. BIBLICKÉ ČTENÍ – EPIŠTOLA

– Lektor přečte 1. Petrova 1, 3–9.

PÍSEŇ (s aleluja) – GRADUÁL

S: Zpívá se: 160, sl. 1–3 Veleben Bůh buď, jeho čin

2. BIBLICKÉ ČTENÍ – EVANGELIUM

D: Pán s vámi!

L: I s duchem tvým!

D: Slova svatého evangelia podle Jana:

– Lektor přečteJan 20, 19–29.

KÁZÁNÍ

VYZNÁNÍ VÍRY

D: Připojme se ke křesťanům všech míst a všech časů a jako součást jediné Církve Páně vyzjeme to, co nás spojuje – naši křesťanskou víru, a to slovy Apoštolského vyznání víry.

V:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, ukřižován umřel a pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

Amen.

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA + MODLITBA PÁNĚ

D: Pán Ježíš nás vyzývá, abychom v modlitbě mysleli na své bližní, a proto se spojme v přímluvné modlitby a mysleme na ty, kteří zvlášť potřebují Boží lásky a milost.

L: Prosíme tě za celou tvou církev: za náš sbor i všechny ostatní sbory a místní církve. Pane, dej, aby se tvé Evangelium a Svátosti v čistotě dostaly ke všem lidem. Za to prosíme!

V: Kriste vyslyš nás!

L: Prosíme za náš sbor, za naši církev i za našeho biskupa Mariána! Pane, dej, abychom se brzy v pokoji, lásce a radosti mohli sejít k Bohoslužbám, a rovněž dej, abychom našli způsob, jak ti v tomto světe získávat učedníky. Za to prosíme!

V: Kriste vyslyš nás!

L: Prosíme za celou českou společnost! Pane, dej, abychom se dokázali vyrovnat s pandemií a jejími zdravotními a ekonomickými následky, a také dej, aby naše křesťanská víra začala být ve společnosti vidět. Za to prosíme!

V: Kriste vyslyš nás!

L: Prosíme za všechny nemocné i všechny nemocí, ať už koronavirem nebo jakoukoli jinou, ohrožené a za všechny v karanténě! Pane, dej, aby se nemocní uzdravili a abychom všichni měli naději v tobě. Za to prosíme!

V: Kriste vyslyš nás!

L: Prosíme za všechny, kdo dnes pomáhají: za lékařky a lékaře, zdravotní sestry a zdravotníky, záchranáře, hasiče, policisty a také za dobrovolníky! Pane, dej těmto lidem, aby ve své práci viděli smysl, a pomáhej jim a dávej jim sílu vytrvat; a ještě dej, aby dobro těchto lidí a jejich pomoc bližním vydržely v naší společnosti co nejdéle. Za to prosíme!

V: Kriste vyslyš nás!

L: Prosíme za všechny, kdo v těchto dnech umírají a zemřou. Pane, dej aby všichni tito lidé mohli kolem sebe cítit tvou lásku a aby se jim dostalo potřebné péče a blízkosti milých lidí, a také dej, aby se rodinám a blízkých těchto lidí dostalo útěchy. Za to prosíme!

V: Kriste vyslyš nás!

L: Prosíme za ty, kdo říká naši společnost, za naše politiky: zvláště za vládu a krizový štáb a také za členy parlamentu. Pane, dej, aby vládli moudře a rozumně a abychom i my mohli pociťovat, že naše politiky zajímáme. Za to prosíme!

V: Kriste vyslyš nás!

L: Prosíme za všechny, kdo ve světě trpí a strádají: pandemií a jejími následky, nenávistí, tím, že musejí utíkat nebo válkou; prosíme také za ty, kdo trpí pod diktátory a zlými ideologiemi. Pane, dej, ať se světu i těmto lidem dostane pomoci a ať se rozhojní tvůj pokoj. Za to prosíme!

V: Kriste vyslyš nás!

L: – je možné přidat vlastní přímluvy –

V: Kriste vyslyš nás!

D: Vše vyslovené i nevyslovené, ba i to, na co jsme zapomněli, shrňme do té modlitby, kterou nás naučil sám náš Pán a která spojuje křesťanky a křesťany na celém světě:

V: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.

PÍSEŇ (s aleluja) – GRADUÁL

S: Zpívá se: 143 Kristus Pán vstal z mrtvých

OHLÁŠKY

POŽEHNÁNÍ

D: Požehnej Vás všemohoucí a milující Bůh: Otec i Syn (†) i Duch svatý!

L: Amen!

D: Pán vstal z mrtvých!

L: Pán opravdu vstal!

1Oktáv velikonoc (8. den svátku), též Bílá neděle (od bílého roucha na velikonoce pokřtěných, kteří ho nosili až do tohoto dne), Tomášova neděle (podle Evangelia dne) či Provodní neděle, latinsky pak Quasimodogeniti („Jako novorozeňata“, podle epištoly a s starého introitu neděle).

2Prosím, vzhledem k potřebě otestovat připojení bude lépe, když se již připojíte v 16.45.

3D: – duchovní; L: – lid; V: – všichni; co je tučně – všichni, slabě – určený člověk.

4Písně převzaty z českého kancionálu naší církve Hrad přepevný.