O nás

Církevní sbor ECAV v ČR v Plzni

O evangelících obecně

Jako evangelíci (resp. protestanté)  jsou označováni ti křesťané, kteří jsou členy církví, jež vycházející z náboženských reformních hnutí působících v rámci ještě nerozdělené církve křesťanského západu („katolická církev“ v původním slova smyslu, žel, toto označení si pro sebe přivlastňují od Tridenstkého koncilu [1545-1563] jako své výsostné označení příslušníci většinové římské církve, odtud označení římsko-katolická církev) v časech pozdního středověku a raného novověku, zvl. z reformace, započaté v celosvětovém měřítku r. 1517 vystoupením Martina Luthera proti prodeji a theologii odpustků. Pojmenování evangelíci odkazuje k důrazů, který reformace kladla na Bibli a Evangelium (řec. Eu-angelion = Ευ-αγγελιον = „Dobrá/radostná zpráva“)o spáse v Ježíši Kristu v ním obsažené.

O církvích A. v. (Augsburského vyznání) čili luteránech

Původně se sice jména luteráni užívalo jako posměšného označení (srov. současné české lotr, jež pochází z německého Luther ) pro přívržence a následovníky Martina Luthera, jež tehdejší římská církev měla za kacíře a jako ostatní kacíře je i pojmenovávala jménem jejich původce… Avšak později se začali tímto označením luteráni označovat sami seme, když se potřebovali etablovat v rámci později širšího evangelictví vůči (kalvinisticko-zwingliánským) reformovaným církvím.

Oficiálně (úředně) se pak luter(án)ské církve označují jako evangelické církve a. v. (Augsburského vyznání) podle své konfese, k níž se hlásí a jež byla oficiálně předložena císaři Karlu V.  25. června 1530 na říšském sněmu v německém Augsburgu. Jen v těch zemích, kde bylo luterství většinové – např. v horních Uhrách, což je dnešní Slovensko, zůstal zvyk označovat jen luterskou církev jednoduše jako evangelíky.

O ECAV v ČR

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice (ECAV v ČR) je nezávislou samosprávnou církví, která působí a plní své poslání na území ČR. Je řádnou členkou Ekumenické rady církví v České republice a úzce spolupracuje s ostatními sesterskými luterskými církvemi v Evropě i v zámoří.

O církevním sboru

Církevní sbor je termín pro místní církev, farnost.

Náš sbor je malým křesťanským společenstvím, ve kterém se setkává staré s novým – Bůh nás stále nově oslovuje svým slovem skrze Písmo svaté, které se snažíme interpretovat a žít podle něj, zároveň se držíme starých křesťanských vyznání a používáme tradiční formy – starou českou i slovenskou luterskou liturgii.

Jsme otevřeným společenstvím těch, kteří hledají Boží vůli a chtějí podle ní žít.