Domov

Dobrého dne!

Vítejte na stránkách Církevního sboru ECAV v ČR v Plzni!

Pokud zde nenajdete to, co hledáte, nebo máte-li nějaké další dotazy, pak nás neváhejte kontaktovat.

Bůh Vás provázej!

 

Sborový farář

Tomáš Matouš ŽIVNÝ
tel.: (+420) 739 244 735
e-mail: zivny@luther.cz
adresa (farní byt):
Vojanova 759/47
318 00 PLZEŇ – Skvrňany

Sborový dozorce

Mgr. Zdeněk MÁŠA

O nás

Církevní sbor ECAV v ČR v Plzni

O evangelících obecně

Jako evangelíci (resp. protestanté)  jsou označováni ti křesťané, kteří jsou členy církví, jež vycházející z náboženských reformních hnutí působících v rámci ještě nerozdělené církve křesťanského západu („katolická církev“ v původním slova smyslu, žel, toto označení si pro sebe přivlastňují od Tridenstkého koncilu [1545-1563] jako své výsostné označení příslušníci většinové římské církve, odtud označení římsko-katolická církev) v časech pozdního středověku a raného novověku, zvl. z reformace, započaté v celosvětovém měřítku r. 1517 vystoupením Martina Luthera proti prodeji a theologii odpustků. Pojmenování evangelíci odkazuje k důrazů, který reformace kladla na Bibli a Evangelium (řec. Eu-angelion = Ευ-αγγελιον = „Dobrá/radostná zpráva“)o spáse v Ježíši Kristu v ním obsažené.

O církvích A. v. (Augsburského vyznání) čili luteránech

Původně se sice jména luteráni užívalo jako posměšného označení (srov. současné české lotr, jež pochází z německého Luther ) pro přívržence a následovníky Martina Luthera, jež tehdejší římská církev měla za kacíře a jako ostatní kacíře je i pojmenovávala jménem jejich původce… Avšak později se začali tímto označením luteráni označovat sami seme, když se potřebovali etablovat v rámci později širšího evangelictví vůči (kalvinisticko-zwingliánským) reformovaným církvím.

Oficiálně (úředně) se pak luter(án)ské církve označují jako evangelické církve a. v. (Augsburského vyznání) podle své konfese, k níž se hlásí a jež byla oficiálně předložena císaři Karlu V.  25. června 1530 na říšském sněmu v německém Augsburgu. Jen v těch zemích, kde bylo luterství většinové – např. v horních Uhrách, což je dnešní Slovensko, zůstal zvyk označovat jen luterskou církev jednoduše jako evangelíky.

O ECAV v ČR

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice (ECAV v ČR) je nezávislou samosprávnou církví, která působí a plní své poslání na území ČR. Je řádnou členkou Ekumenické rady církví v České republice a úzce spolupracuje s ostatními sesterskými luterskými církvemi v Evropě i v zámoří.

O církevním sboru

Církevní sbor je termín pro místní církev, farnost.

Náš sbor je malým křesťanským společenstvím, ve kterém se setkává staré s novým – Bůh nás stále nově oslovuje svým slovem skrze Písmo svaté, které se snažíme interpretovat a žít podle něj, zároveň se držíme starých křesťanských vyznání a používáme tradiční formy – starou českou i slovenskou luterskou liturgii.

Jsme otevřeným společenstvím těch, kteří hledají Boží vůli a chtějí podle ní žít.

Kdo vlastně jsme?

Luteráni? Kdo vlastně jsou?
Když říkáme lidem, že jsme luteráni, nejčastější reakce, s jakou se potkáváme, zní: A kdo vlastně jsou luteráni? Možná, že je to také Vaše otázka. Pokud ano, tady je naše odpověď:

Luterán je křesťan
Luteráni, podobně jako všichni křesťané, věří v Ježíše Krista, Božího Syna. Veříme, že Ježíš byl skutečným Bohem i skutečným člověkem. V Ježíši se Bůh stal člověkem, sdílel naše lidské podmínky a nesl naše hříchy, aby nás zachránil od hříchu a smrti, aby nás obnovil pro správný vztah s Bohem. Ježíš přišel, aby přinesl Boží lásku a milost do našeho zkaženého a strádajícího světa. Největším symbolem této lásky je kříž, na kterém by Ježíš ukrižován a dal svůj život pro záchranu světa.

Luterán je protestant
Mnoho lidí neví, že luteránství je vlastně první skutečnou protestantskou denominací. Německý mnich jménem Martin Luther začal protestantskou reformaci, když na dveřích witenbergské katedrály v roce 1517 zveřejnil 95 bodů nesouhlasu s římskokatolickou církví. Hlavní rozdíl mezi Lutherem a tehdejší církví spočíval v přirozenosti naší spásy, autority církve a autority Bible. Jako luteráni věříme, že jsme ospravedlnění neboli spasení Boží milostí, kterou přijímáme vírou, nikoli skutky.

Luterán je biblický
Věříme, že Bible je inspirované Boží Slovo. Věříme, že jádro biblické zvěsti je dobrou zprávou o tom, že Ježíš Kristus zemřel, aby nás zachránil od nášho utrpení, odpustil naše hříchy a dal nám plný život – nyní i po smrti ve věčnosti.

Luterán je liturgický
Luteráni mají Bohoslužbu zpravidla každou neděli, tedy v den, kdy byl Ježíš vzkříšen z mrtvých. V průběhu každé Bohoslužby zpíváme, čteme části z Bible, farář káže, vysluhuje a my přijímáme Svátost Večeře Páně.

V co věříme?

POSLÁNÍ – V co věříme

Věříme, že Písmo Svaté je Božím inspirovaným Slovem
Podle interpretace ve světle zjevení Ježíše Krista je Písmo zdrojem autority pro pochopení Božího plánu pro naše životy a náš svět.

Věříme, že Bůh stvořil nás a všechno, co jest
Daroval nám všechno, co máme a potřebujeme. Proto nás povoláva k tomu, abychom se starali o všechno, co stvořil a především jeden o druhého.

Věříme, že Ježíš Kristus je Boží Syn
Je naším Spasitelem, který se narodil do našeho světa, žil mezi námi, byl ukřižován za naše hříchy a vstal z mrtvých. Věříme, že je s námi i nyní. Je přítomen mezi námi především skrze hlásání Slova prostřednictvím kázání a večeře Páně.

Věříme, že nám byl dán Duch Svatý
Duch osvěcuje a udržuje nás jako Kristovou církev na celém světe. Skrze dar Ducha Svatého, který jsme dostali ve Křtu, jsme znovuzrozeni, jsme schopni věřit a zůstat v milujícím vztahu s Bohem.

Věříme, že jsme spaseni milostí skrze víru
Naše spása závisí pouze od Boží milosti a ne od našich zásluh nebo skutků. Zároveň nás Boží dar milosti vede k tomu, abychom na něj odpovědeli svými životy a skutky, které Boha potěšují.

Věříme, že jsme povoláni k misii
Bereme vážně Boží očekávání, že budeme šířit dobrou zvěst o Boží zachaňujíci milosti všem lidem, a že se budeme starat o ty, kteří jsou v nouzi.

Věříme, že Kristus je skutečně přítomen ve svátosti večeře Páně
Svátost oltářní je mnohem víc než jen jídlo na památku. Je to čas a místo, na kterém Kristus přislíbil svou přitomnost a kde nás ujišťuje o odpuštění hříchů.

Vyznáváme Apoštolské a Nicejské vyznání víry
Jsou to pravdivé a hodnověrné výpovědi, kterým věříme.

Přijímáme Knihu svornosti
Vyznavačské knihy luterských církvi obsažené v Knize svornosti uznáváme jako výklad Písma Svatého.

Věříme v sílu modlitby
Skrze modlitbu můžeme vést konverzaci s Bohem, který nás miluje, který nás slyší v nouzi a odpovídá nám.