Večeře Páně

Večeře Páně je křesťanskou svátostí. Je to pravé tělo a krev našeho Pána Ježíše Krista, jím samým pro nás křesťany v podobě chleba a vína k jezení a pití ustanovené, podle jeho slov:

„Vezměte a jezte. Toto je mé tělo, které se za vás vydává.“ a „Pijte z něho všichni. Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás prolévá na odpuštění hříchů.“ (Evangelium podle Matouše 26,27-28; Evangelium podle Marka 14,23-24; Evangelium podle Lukáše 22,19-20)

Tak je nám v této svátosti skrze Kristova slova dáno odpuštění hříchů, život a spasení. Večeře Páně je běžně vysluhována při každých bohoslužbách.